Korlaar Brood & Koek h.o. Bakkerij Moolenbeek, gevestigd aan Nieuwegracht 125 3512 LK
Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven
in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.bakkerijmoolenbeek.nl
Nieuwegracht 125
3512 LK Utrecht
(030)2311358

Persoonsgegevens die wij verwerken
Korlaar Brood & Koek h.o. Bakkerij Moolenbeek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder
vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op
deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@bakkerijmoolenbeek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken
Korlaar Brood & Koek h.o. Bakkerij Moolenbeek verwerkt uw persoonsgegevens voor de
volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Korlaar Brood & Koek h.o. Bakkerij Moolenbeek analyseert uw gedrag op de website
om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten
af te stemmen op uw voorkeuren.
– Korlaar Brood & Koek h.o. Bakkerij Moolenbeek verwerkt ook persoonsgegevens als
wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Korlaar Brood & Koek h.o. Bakkerij Moolenbeek neemt niet op basis van geautomatiseerde
verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of
systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Korlaar Brood &
Koek h.o. Bakkerij Moolenbeek) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Korlaar Brood & Koek h.o. Bakkerij Moolenbeek bewaart uw persoonsgegevens niet langer
dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van
persoonsgegevens:
– Wij hanteren een bewaartermijn voor uitvoering van de belastingplicht van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Korlaar Brood & Koek h.o. Bakkerij Moolenbeek verkoopt uw gegevens niet aan derden en
verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met
u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens
verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Korlaar Brood &
Koek h.o. Bakkerij Moolenbeek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
– WeDeCom, webhosting, statistieken van de website

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Korlaar Brood & Koek h.o. Bakkerij Moolenbeek gebruikt alleen technische en functionele
cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website
naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookie: Google Analytics
Naam: _gat
Functie: Maakt een tracker-object voor uw ID
Bewaartermijn: 10 minuten

Cookie: Google Analytics
Naam: _gid
Functie: Maakt een tracker-object voor uw ID
Bewaartermijn: 24 uur

Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Maakt een tracker-object voor uw ID
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: WordPress
Naam: wpml_referer_url
Functie: Zorgt ervoor dat de cookies in de juiste taal zijn
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Woocommerce
Naam: wp_woocommerce_session_
Functie: De cookie bevat gegevens ter identificatie van de klant en de verlooptijd van de
sessie.
Bewaartermijn: x

Cookie: WordPress
Naam: _icl_current_language
Functie: Zorgt ervoor dat de website in het Nederlands is
Bewaartermijn: x

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Korlaar Brood & Koek h.o. Bakkerij Moolenbeek en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander,
door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking
van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@bakkerijmoolenbeek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is
gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op
uw verzoek. Korlaar Brood & Koek h.o. Bakkerij Moolenbeek wil u er tevens op wijzen dat u
de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Korlaar Brood & Koek h.o. Bakkerij Moolenbeek neemt de bescherming van uw gegevens
serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact op met onze klantenservice of via info@bakkerijmoolenbeek.nl