Disclaimer

De gebruiker heeft kennis genomen van onderstaande voorwaarden en verklaart deze te begrijpen, er mee in te stemmen en eraan gebonden te zijn.

Uw bakker behoudt zich het recht om zonder voorafgaande waarschuwing de aangeboden producten en of diensten op deze website aan de al dan niet geregistreerde bezoekers te weigeren.

De informatie op deze website wordt met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie.

Deze website dient voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Wij aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voorkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

De website bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Unipage, Wolfid of uw bakker worden beheerd en laatstgenoemden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van deze websites.

De website, de foto s en teksten, evenals de structuur van de links en de database zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van de websites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Privacy

Wij garanderen dat de Wet Bescherming persoonsgegevens wordt nageleefd en dat zonder expliciete toestemming geen gebruik wordt gemaakt van door u gegeven informatie (zoals adresgegevens en email adressen) uitgezonderd de informatie die nodig is om de door u gevraagde diensten te kunnen leveren.

Wel is het mogelijk dat het bedrijf, naar wiens site de bezoeker via de links is verwezen, persoonsgegevens registreert. Wij raden de gebruiker aan, eerst kennis te nemen van de privacy verklaring van dit bedrijf alvorens zijn persoonsgegevens prijs te geven.